top of page

Acerca de

BA28E791-B791-4733-A189-89D4986093D3.png

Aquilon

Trolldomscirkeln Aquilon

Allmänt:

Trolldomscirkeln Aquilon symboliseras av havsörnen och deras ledord är styrka, uthållighet, omsorg och mod. Örnen var den beryktade Aquilon Aremedes mästerstämpel och syftar nu som då till att påminna människan om tidens kraft. Vissa har även menat att Aremedes antagligen tog till sig havsörnen som symbol på grund av sin enorma kunskapstörst och örnens roll som en “slukare” i äldre mytologi. 

 

Cirkeln har av alkemister kallats för skolans svavel; något som för de som inte är alkemister lättast kan beskrivas som dess själ eller innersta väsen. Det är en passande beskrivning. För även om både de Miluusa och van Lynix är äldre cirklar så var det först i Aquilon som visionen och drömmen om vidsträckt utbildning föddes. 

 

Cirkelns sällskapsrum “nästet” och sovytor ligger belägna ovan stora salen, med utsikt över de vida ägorna. Där finns också cirkelns största klenod, Brynhildas hjärta eller styrkans runa som den också kallas; en utav de tre dygderna som länge givit skolan berömmelse. En elev från Aquilon får när hen tar examen från skolan studera runan, vilket sägs stärka själens inneboende styrka. 

 

De två trolldomsyrken som oftast tilltalar personer från Aquilon efter examen är gränsväktare och utdrivare. Där kan man bruka sin styrka och sitt mod på ett kreativt och nyttosamt sätt.

4FEBEB89-92F7-4481-8D71-6A4CF2CDE726.png

Cirkelns uppkomst:

Cirkeln Aquilon grundades då Aquilon Aremedes (1419-1547) dog efter en tid av nedsatt hälsa. I testamentet saknades arvtagare till den framstående alkemistens rikedomar och istället hade han avsatt dessa medel till uppstarten utav en trolldomscirkel bärandes hans förnamn. I testamentet klargjordes tydligt att cirkelns syfte var att “förse häxfolk utan annan möjlighet till skolgång med utbildning i alkemi och andra grundläggande magiska discipliner”. Detta stod i kontrast till skolväsendet och de anrika lärosäten som redan då existerade men som i sin natur var exkluderande då de krävde stora summor i inskrivningsavgift och därmed egentligen bara var en plats för redan rika familjer att utöka sitt elitistiska övertag gentemot den övriga befolkningen. Den nya, fria bildningen blev tidigt en nagel i ögat för överklassen och kunskaper tillförskansade i den formen ringaktades. Ord som “utbildning”, “yrkesträning” och “kompetensbyggande” kom att skyddas i lagstiftning och fick därmed bara användas utav certifierade läroverk. 

 

Äldre historia:

  • Aquilon Aremedes utforskade och nedtecknade år 1543 svavelteorin vilken beskriver eld-elementets energikopplingar till världsväven och hur olika uppbyggnader i trådar resulterar i olika alkemiska reaktioner. Teorin plockades senare upp och gav upphov till flogistonhypotesen som den tyske alkemisten Georg Ernst Stahl senare formulerade.

 

  • När trolldomscirkeln grundades år 1548 leddes den av tre framstående personligheter. Syskonen Eurika och Eydvin Trillve och deras barndomskamrat Yrve Stallflohd. Historiker är överens om att en av deras största prestation var att stå emot ätternas samlade förakt under sin förtroendeperiod som cirkelmästare. Ett mindre känt faktum är hurusom att det var dessa tre som tillsammans inslöt och senare läkte samman den stora getå-sprickan år 1562. Sprickan har sedan uppskattats av framstående vävare och schamaner som en av de kraftigaste världssprickorna i Norden. Ångor från sprickan sägs ligga bakom flertalet pestutbrott i Östergötland under 1500-talets andra halva.

 

  • År 1705, fyra år innan de stora tingsprocesserna nästan upplöste cirkeln, kallades dess medlemmar in av rådet för att bistå i det massiva sökandet efter den bergtagne häx-sonen Willhelm Folktår. Det är också cirkelns söklag som tillslut finner honom djupt i Rotker Rotryckares salar. Willhelm räddas men ätten Folktår visar ingen tacksamhet, rykten gör gällande att det var Willhelms egen familj som anordnat bortrövandet men inget har bevisats.

 

  • År 1886 skulle den berömde brygdmästarinnan Tallberta Hökring försöka återskapa Alexandria receptet. En dittills mytisk brygd vars krafter är den av förlorad kunskap genom blodsmagi. Brygdens framställande är en mycket riskabel ritual som kräver tjugofyra trolldomskunniga med nära band. Brygden lär ha framställts årligen i Alexandria för att insamla det väldiga biblioteket. Dessvärre ledde en falsk vänskap till att riten inte höll och samtliga inblandade brann tillsammans med biblioteket år 48 f.kr. Tallberta Hökring tog hjälp utav Aquilons trolldomscirkel som hon varit en del av sedan skoltiden och tillsammans bevisade man dryckens existens och potens och gav således även mer trovärdighet till de osäkra källorna från Alexandria. 

 

Nutidshistoria:

  • 1933 tog Alrik Renskär examen med högsta betyg och han blev sedermera erbjuden rollen som ärkemästare efter sina uttömmande och avancerade studier kring andra världar och exorcism. Istället blev han chef för “Hjälpande och precisa prestationer”, vida ansedda som några av världens skickligaste exorcister i modern tid. Alrik och hela H.o.P.P försvann dock under det ödesdigra varulvs-uppdraget i Gilwellskogen under mästarinnan Simyrons ledning år 1966.

 

  • År 2005 går Tyrwil Rallare tredje årskursen i cirkeln Aquilon. Han använder sin osedvanliga charm för att övertyga resten av cirkelns tredjeårselever att göra en tabubelagd ritual efter att skogsvaktaren som skulle gå med eleverna ut i skogen försvunnit mystiskt. Något går dock snett och Tyrwil sugs tillsammans med två andra elever in i väven för att aldrig synas mer. Unge herr Rallare relegerades dock i sin frånvaro från skolan och det finns även en häktningsorder hos Tingsrådet om han skulle dyka upp igen. Resten av de inblandade eleverna bedömdes ha handlat utan insikt kring sina brott och därför relegerades de bara från skolan och fick fortsätta sin bildning under striktaste översyn från Tingsrådet. Hela incidenten kostade på mycket på både skolans och cirkelns rykte. 

 

  • År 2011 leder Rosalind Hjelte i egenskap av klubbledare för “Månskådning och renade ritualer” sitt sällskap på en volontärresa under sommarlovet för att rena de hatfyllda energierna som uppstod i Malmö efter att mundansporten “fotboll” spridit besvikelse bland invånarna. Det hela hade börjat när en incident i bortalagets klack ledde till en inställd match efter knappa tio minuters spel och vore det inte för Rosalind och Månskådarna bedöms situationen ha kunna lett till upplopp. Idag tjänar hon som rådgivare och förtrogen till en av tingsrådets medlemmar. 
     

bottom of page